Produkcijos pirkimo ir paslaugų teikimo e-parduotuvėje taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB “RedusLT”, juridinio asmens kodas 302853701, buveinės adresas: Dubysos g. 31, Klaipeda, LT-91181, PVM mokėtojo kodas LT100007142316.

1.2. E-parduotuvė – tai elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://e-trade.redus.lt/ , priklauso UAB “RedusLT”, juridinio asmens kodas 302853701, PVM mokėtojo kodas LT100007142316, buveinės adresas: Dubysos g. 31, Klaipeda, LT-91181.

1.3. Jūs / Pirkėjas (Klientas):
1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka produkciją asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis produkciją kaip galutinis vartotojas;
3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Taisyklės – šios taisyklės, kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Pardavėjo siūlomos produkcijos ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, produkcijos pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su produkcijos ir paslaugų pirkimu–pardavimu e-parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.5. Šalys / Šalis – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

1.6. Produkcija / paslaugos – visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos “produkcija” apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos produkcija ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomos produkcijos ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant produkciją ar paslaugas E-parduotuvėje.
2.2. Tam, kad galėtų naudotis E-parduotuve ir joje įsigyti produkciją ir paslaugas, Pirkėjas privalo susipažinti su E-parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvėjais laikoma, kad Pirkėjas susipažino su šiomis Taisyklėmis, suprato ir sutinka su aprašytomis produkcijos pirkimo taisyklėmis, kai galutinai patvirtina užsakymą. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti produkciją ir paslaugas Parduotuvėje.
2.3. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti Taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

3. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. E-parduotuvėje apsipirkti gali tik registruoti vartotojai, kurie turi savo asmeninę paskyrą. Pirkėjas, norėdamas naudotis https://e-trade.redus.lt/ parduotuve, privalo pateikti prašymą sukurti paskyrą nuorodytais svetainėje www.redus.lt kontaktais. Pirkėjai prieš registruojantis privalo susipažainti su šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Pirkimo – pardavimo sutartis dėl produkcijos įsigijimo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformavęs produkcijos krepšelį, nurodęs pristatymo būdą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą, galutinai patvirtina produkcijos užsakymą. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių ir/ar paslaugų užsakymą tik nuo to momento, kai gauną patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytą produkciją ir/ ar paslaugas.
3.3. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, atsiųsdamas užsakymo informaciją bei išankstinę PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjui neapmokėjus produkcijos užsakymo, produkcijos pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.
3.4 Pardavėjas turi teisę siųsti Pirkėjui ir kitus tarpiniu pranešimus iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, pavyzdžiui, apie reikalingą atlikti mokėjimą arba patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas.
3.5. Produkcijos užsakymas yra registruojamas ir saugomas El. parduotuvės duomenų bazėje ir gali būti peržiūrėtas Pirkėjo Paskyroje.
3.5. Pardavėjui, įvykdžius užsakymą, Pirkėjas Paskyroje nurodytu el. paštu yra informuojamas apie užsakymo įvykdymą.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti E-parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo nurodymų bei instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.2. Pirkėjas taip pat turi teisę grąžinti ir / ar pakeisti nekokybišką produkciją.
4.3. Pirkėjas (tik fizinis asmuo) turi teisę savo sąskaita grąžinti kokybiškas produkciją per 14 dienų ir atgauti už produkciją sumokėtus pinigus. Už sumokėtas transporto (pristatymo) paslaugas pinigai negržinami (10 punktas).

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas turi pareigą sumokėti užsakytos produkcijos bei jos pristatymo Pirkėjui kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį), taip pat apmokėti produkcijos grąžinimo išlaidas.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas produkciją pagal pasirinktą produkcijos pristatymo būdą. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka produkcijos pristatymą, pasiimant produkciją iš Pirkėjo nurodytos produkcijos atsiėmimo vietos, Pirkėjas įsipareigoja tai padaryti per Pardavėjo nustatytą terminą.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti e-parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam e-parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. Pirkėjas turi pareigą naudoti E-parduotuvę tik teisėtiems tikslams.
5.6. Pirkėjas taip pat turi pareigą laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be Pirkėjo įspėjimo, laikinai sustabdyti ar visiškai sustabdyti E-parduotuvės veiklą. Laikinai sustabdžius E-parduotuvės veiklą, Pirkėjų atlikti užsakymai yra pabaigiami vykdomi, tačiau nuo Pardavėjo nustatytos laikino sustabdymo ar veiklos nutraukimo dienos nauji užsakymai nebėra priimami.
6.2. Pardavėjas turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be Pirkėjo įspėjimo, laikinai ar vissiškai apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui.
6.3. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, jeigu Pardavėjui kyla neaiškumų dėl užsakymo ar reikalinga patikslinti Pirkėjo informaciją tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti užsakymą.
6.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo visą užsakymą arba atskirą Produkciją bendrame Produkcijos užsakyme, jeigu neturi galimybės parduoti Produkcijos. Pardavėjas apie tai nedelsiant informuoja Pirkėją jo paskyroje nurodytu el. paštu ir telefonu, ar SMS žinute, ir ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą kainą už produkciją, kai:
6.4.1) Produkcijos nėra Pardavėjo sandėlyje arba ji nebeparduodama dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo;
6.4.2) dėl El. parduotuvės sistemos techninės klaidos, susijusios su El. parduotuvėje nurodoma neteisinga Produkcijos kaina
6.5. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. PARDAVĖJO PAREIGOS

7.1. Pardavėjas turi pareigą gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir E-parduotuvės Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja nurodyti visą informaciją apie produkciją ir jos pristatymo ar atsiėmimo sąlygas.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakyta produkciją Pirkėjui pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą, arba paruošti produkciją atsiėmimui, jei pasirinktas šis produkcijos pristatymo būdas.
7.4. Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamą produkciją.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja susiekti su Pirkėju, jegu nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

8. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA

8.1. Visos E-parduotuvėje parduodamų prekių kainos nurodytos eurais, be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
8.2. Perkant produkciją E-parduotuvėje atsiskaityti galima E-parduotuvėje nurodytais būdais. Pirkėjas už produkciją atsiskaito padarant pavedimą į Pardavęjo banko sąskaitą.
8.3. Produkciją Pirkėjui parduodama kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti produkcijos kaina ir mokėtina suma už produkciją Pirkėjui parodoma kai iš Pardavėjo yra gautas komercinis pasiūlymas suformotam ir pateiktam produkcijos užsakymui.
8.4. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti produkcijos užsakymo procedūros ir patvirtinti užsakymą.
8.5. Į produkcijos kainą nėra įskaičiuota produkcijos pristatymo kaina. Produkcijos pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma E-parduotuvėje.
8.6. Produkcijos pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir / ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

9. PRODUKCIJOS PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pirkėjas turi galimybę pasirinkti pristatymo būdą. E-parduotuvėje siūlomi šie produkcijos pristatymo (atsiėmimo) būdai: 9.1.1) Produkcijos pristatymas į nurodytą adresą; 9.1.2) Produkcijos atsijemimas produkcijos pardavimo aikšteleje.
9.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka produkcijos atsiėmimą Pardavėjo nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku, Pirkėjas įsipareigoja produkciją atsiimti pats arba per įgaliotą atstovą Pardavėjo nurodytoje vietoje ir nuorodytu laiku. Jeigu Pirkėjas nurodo kitą gavėją, Pirkėjas užtikrina, kad nurodytas gavėjas ar jo atstovas produkciją atsiims Pardavėjo nurodytu metu ir nurodytoje vietoje.
9.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka produkcijos pristatymą, Pardavėjas gali produkciją pristatyti pats arba per įgaliotą atstovą arba per kitą krovinių vežėją. Pasirinkus produkcijos pristatymą, Pirkėjas įsipareigoja produkciją priimti pats ir turi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas pats negali priimti pristatomos produkcijos, o Pardavėjas jas (pats ar per kitą krovinių vežėją) pristato tuo adresu, kurį nurodė Pirkėjas, tokiu atveju Pardavėjas laikomas tinkamai pristatęs produkciją ir Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl produkcijos pristatymo netinkamam asmeniui.
9.4. Pardavėjas E-parduotuvėje nurodo produkcijos pristatymo mokesčius, Pardavėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Produkcijos pristatymo kainą yra nurodomą užsakymo komerciniame pasiūlyme, Pirkėjas turi galimybę susipažinti su pristatymo kaina iki patvirtindamas užsakymą.
9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už produkcijos pateikimo terminų pažeidimą, jeigu produkciją Pirkėjui nėra pateikiama arba pateikiama ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Pirkėjui priėmus produkciją be pastabų laikoma, kad produkcijos kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su podukcijos pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
9.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje nurodytų produkcijos spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.
9.8. Produkcijos atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai produkcija perduota Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui ar asmeniui, priėmusiam prekes Pirkėjo nurodytu produkcijos pristatymo adresu.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

10.1. Pirkėjas (tik fizinis asmuo) turite teisę, nenurodydamas priežasties atsisakyti užsakymo arba grąžinti įsigyta Produkciją Pardavėjui per 14 dienų, jeigu Produkciją nebuvo naudoją, nėra sugadintą, jos kokybę nebuvo pažeista, produkcijos išvaizda iš esmės nepakito. Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas, už sumokėtas transporto (pristatymo) paslaugas pinigai negržinami.
10.2. Teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir grąžinti produkciją per 14 dienų yra netaikoma juridiniams asmenims (t.y. įmonėms, verslininkams ir asmenims, Produkciją įsigyjantiems komerciniais tikslais). Šio skyriaus nuostatos neriboja Jūsų teisės grąžinti Podukcijos, kuri yra nekokybiška arba turi trūkumų.
10.3. Pirkėjas turite teisę grąžinti nekokybiška produkciją, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką produkciją į analogiška produkciją arba gražinti Pirėjui pinigus.

11. PIRKĖJO DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

11.1 Pardavėjas rūpinasi Pirkėjo duomenų apsauga ir privatumu Pirkėjui naudojantis E-parduotuve.
11.2. Pardavėjo privatumo politika nurodyta www.redus.lt (įdėti nuorodą į privatumo politiką).

12. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

12.1 Pardavėjas gali savo nuožiūra vykdyti įvairias akcijas, pritaikyti prekių nuolaidas, vykdyti kitas rinkodaros ir marketingo priemones. Pardavėjas turi teisę jas vienašališkai, be atskiro įspėjimo, bet kada atšaukti ir keisti nustatytas akcijas, nuolaidas ir kitas rinkodaros priemones. Pakeitimai ar panaikinimai galioja nuo jų atlikimo momento.
12.2. Kai Pirkėjas įsigijo prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikė nuolaidą, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13.1 Pirkėjas privalo naudotis E-parduotuve tik teisėtais ir Taisyklių bei taikomų teisės aktų leidžiamais tikslais ir atsako už šio įsipareigojimo pažeidimus.
13.2 Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad naudojantis E-parduotuvėje jo pateikti duomenys yra teisingi ir tikslūs. Jeigu Pirkėjas nurodo neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
13.3 Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir įsipareigoja jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Pardavėjas nėra atsakingas už padarinius, susidariusius dėl Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims.
13.4 Jeigu Pirkėjas nurodo savo duomenis trečiajam asmeniui, kuris pasinaudodamas šiais duomenimis naudojasi E-parduotuve, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir jam taikomos visos Pirkėjui taikomos teisės ir pareigos.
13.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.6 Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1 Taisyklės ir pirkimo – pardavimo sutartis bei tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susidarantys teisiniai santykiai yra reguliuojami taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
14.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.
14.3. Informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
14.4. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14.5. Pirkėjas – vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.